Deltagelsesbetingelser og vilkår for tilbuddet "Connox opfylder julesønsker

Deltagende anses for at have accepteret følgende vilkår, og accepterer samtidig at være bundet af dem ved deltagelse i præmieudtrækning og konkurrencer fra Connox GmbH

§ 1 Deltagelse

(1) Kun personer over 18 år er berettigede til at deltage.

(2) Ved præmieudtrækning og konkurrencer på connox.dk: Man deltager i konkurrencen ved at logge ind med sin kundekonto, lave en ønskeliste og sende listen via e-mail til Connox GmbH (wishlist@connox.com). Hvis flere ønskelister sendes, bliver kun én udtrukket.

(3) Som deltager må man kun deltage én gang under eget navn.

(4) Deltageren er ansvarlig for nøjagtigheden af de angivne oplysninger, især vedkommendes e-mail og / eller postadresse.

(5) Modtagelsen af ønskesedlen sendt via e-mail skal være modtaget inden for den frist, der er angivet i konkurrencen. Dato og tidspunkt for modtagelse registreres elektronisk af Connox GmbH.

(6) For at deltage i konkurrencen er det obligatorisk, at alle nødvendige oplysninger er rigtige. Manglende overholdelse vil resultere i diskvalifikation i overensstemmelse med § 2, stk. 3.

(7) Deltagelse afhænger ikke af en ordre.

§ 2 Udelukkelse fra konkurrencen

(1) Medarbejdere, leverandører og serviceudbydere ved Connox GmbH og deres pårørende er ikke berettigede til at deltage i
konkurrencerne.

(2) I tilfælde af brud på disse vilkår for deltagelse, forbeholder Connox GmbH sig ret til at diskvalificere personer fra præmieudtrækningen.

(3) Undtaget er især personer, der:

  • bruger ulovlige midler f.eks. driver en automatisk registrering,
  • får fordele gennem manipulerende midler
  • indsender falske personoplysninger
  • indtaster den samme gevinsttrækning flere gange.
    I sådanne tilfælde kan eventuelle gevinster efterfølgende enten nægtes udleveret eller om nødvendigt tilbagetrækkes.

§ 3 Præmieudtrækningsprocedure

(1) Vinderne vil blive underrettet via e-mail af Connox GmbH. Ved at deltage i konkurrencen er vinderne udtrykkeligt enige om, at deres navne offentliggøres på www.connox.dk, Facebook og Instagram.

(2) Hvis vinderen ikke svarer inden for tre måneder efter at have sendt anmeldelsen, vil kravet om præmien frafalde, og en ny vinder vil blive udtrukket.

(3) En kontant betaling af overskuddet er ikke mulig.

(4) Rettigheder til præmien kan ikke tildeles andre.

(5) Klager vedrørende gennemførelse af konkurrencen skal ske skriftligt til Connox GmbH senest 14 dage efter at have fået kendskab til årsagen. Eventuelle klager skal indeholde en reference til den konkurrence, som klagen vedrører. Sene indsendelser eller klager pr. telefon bliver ikke behandlet.

§ 4 Ophævelse af præmieudtrækning

Connox GmbH forbeholder sig retten til at afbryde eller ophæve konkurrencen til enhver tid uden forudgående varsel og uden begrundelse. Connox GmbH vil især gøre brug af denne ret, hvis en korrekt gennemførelse af præmien ikke kan sikres pga. tekniske årsager (f.eks. virusser i edb-systemet, manipulation eller fejl i hardware og / eller software) eller af juridiske grunde, hvor det bliver umuligt at garantere en korrekt gennemførelse af præmieudtrækningen.

§ 5 Privathed

(1) Virksomheden forpligter sig til at overholde lovgivning vedr. beskyttelse af personlige data, og der henvises navnlig til den generelle databeskyttelsesforordning.

(2) Connox GmbH indsamler personoplysninger inden for rammerne af denne konkurrence. Disse data slettes af Connox GmbH tre måneder efter afslutningen af konkurrencen. Data vil ikke blive videregivet til nogen tredjepart med undtagelse af den kurér/posttjeneste, som anvendes til denne konkurrence.

§ 6 Diverse

(1) Gælder kun konkurrencer på Facebook eller Instagram: Konkurrencerne er ikke tilknyttet Facebook eller Instagram og er ikke sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook eller Instagram på nogen måde. Modtageren af oplysningerne fra deltagerne er ikke Facebook eller Instagram, men Connox GmbH som eneste arrangør. Alle spørgsmål, kommentarer eller klager over konkurrencer skal udelukkende henføres til Connox GmbH og ikke til Facebook eller Instagram.

(2) Indbringelse af domstole er ikke tilladt.

(3) Kun Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning bliver anvendt. Dette gælder dog ikke for en forbruger, hvis det ville fratage denne en relativ beskyttelse, der er givet i henhold til lovmæssige bestemmelser i den stat, hvor forbrugeren har sin bopæl.

(4) Hvis nogen af disse bestemmelser er eller bliver ugyldige, forbliver gyldigheden af de resterende brugsbetingelser uændret.

(5) Disse vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres af Connox GmbH uden forudgående varsel.